Säännöt

 

1 §   Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Ainala ry

Yhdistyksen kotipaikka on Virrat

2§   Yhdistyksen toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja parantaa vanhusten, eläkeläisten ja vammaisten elin- ja asuinoloja sekä edistää heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan.

3§   Yhdistyksen toiminta ja talous

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voittoa tavoittelematta

*   ylläpitää asuintalotoimintaa 2§:ssä mainitulle kohderyhmälle
*   ylläpitää palvelutalotoimintaa em. kohderyhmälle
*   tuottaa kuntoutus-, sairaanhoito-, virkistys- ja muita vastaavia tukipalveluita harjoittamansa
     asuin- ja palvelutalotoiminnan yhteydessä
*   toteuttaa vapaaehtoistoimintaa
*   kehittää uusia toimintamuotoja
 tiedottaa vanhusten, eläkeläisten ja vammaisten elämää ja oloja koskevista kysymyksistä
 tekee yhteistyötä paikallisten ja valtakunnallisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa
 ja toimii muilla samantapaisilla tavoilla

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna myyjäisiä ja arpajaisia sekä vuokrata tiloja erilaisiin tilaisuuksiin.

4§   Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattaja jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

5§   Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

   Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.
Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.

   Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljästä kahdeksaan jäsentä. Hallitus valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa, puheenjohtaja vuodeksi ja muut jäsenet kahdeksi vuodeksi. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet, ensimmäisellä kerralla erovuoroiset arvotaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää sihteerin, jonka ei tarvitse olla hallituksen jäsen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai toiminnanjohtajan tai heidän estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai muulloinkin jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä kokouksessa. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:

1. vastata yhdistyksen toiminnasta
2. päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä
3. valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja panna ne täytäntöön
4. asettaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät
5. palkata tarpeelliseksi katsomansa työntekijät esim. toiminnanjohtajan ja päättää heidän
    työsuhteensa ehdoista sekä antaa heille yhdistyksen laajuuden mukaiset valtuudet
6. valita edustajat yhteisöihin, joiden jäsen yhdistys on

   Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

9§   Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

10§   Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

11§   Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

12§   Vuosikokous

 Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.  kokouksen avaus
2.  valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
     ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.  hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.  esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien/ tilintarkastajien lausunnot
6.  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
     hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.  vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8.  valitaan hallituksen puheenjohtaja ja erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet
9.  valitaan tarvittaessa yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
     taikka, yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13§   Päätökset kiinteistöjen ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä

Yhdistyksen kokouksessa tehdään päätökset kiinteistöjen ostamisesta, myymisestä ja kiinnittämisestä. Näistä asioista on erikseen mainittava kokouskutsussa.

14§   Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat Virtain alueella edellä 2§:ssä mainittuihin tarkoituksiin käytettäväksi.

15§   Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.